Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) ) i članka 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 04/06) Općinski načelnik Općine Generalski Stol dana 13. rujna 2013. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine
Generalski Stol – materijal za nasipavanje nerazvrstanih cesta

1. NARUČITELJ:
OPĆINA GENERALSKI STOL
Generalski Stol 32
47 262 Generalski Stol
tel: 047/861-040, fax: 047/861-620
MB: 02603527, OIB: 58079751001
e-mail: opcina.generalski.stol1@ka.t-com.hr

 

Prezumite .pdf natječaj u cjelosti

Obrazac 1. Obrazac ponude s podacima o ponuditelju (.pdf)

Obrazac 2. Troškovnik (.pdf)