KLASA: 943-01/22-01/01

URBROJ: 2133/09-02-22-02

Generalski Stol, 29.04.2022.

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,153/09,143/12 i 152/14) i članka 45. Statuta Općine Generalski Stol(Glasnik 01/21 ), općina Generalski Stol objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za  prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Generalski Stol

 

  1. Predmet javnog natječaja je prodaja zemljišta dijelom u građevinskom području, k.č. br. 1425/2 k.o. Lipa, površine 222 m2  po početnoj cijeni od 13,38 kn/m2  utvrđenoj od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja.
  1. Pravo sudjelovanja po ovom natječaju imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, a inozemne osobe ukoliko ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
  1. Porez na promet nekretnina, troškove uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige i katastarski operat, troškove ovjere potpisa i ostale troškove zaključivanja i provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.
  1. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku i mora sadržavati:

–  sve bitne podatke o natjecatelju (ime i prezime odnosno naziv, adresu odnosno sjedište, OIB, presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, presliku izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra za pravne osobe)

–  brojkom i slovima ispisanu ponuđenu cijenu u kunama po m2

–  dokaz o ispunjavanju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (samo za strane osobe).

  1. Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji ponudi najvišu cijenu po m2.
  1. Ponude se podnose poštom preporučeno ili neposredno u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Generalski Stol, Generalski Stol 32, 47262 GENERALSKI STOL s naznakom „za natječaj za kupnju zemljišta u Lipi – ne otvarati“.

  1. Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objave ovog natječaja na službenoj stranici Općine i Večernjem listu. Zakašnjele, neuredne i nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima ovog natječaja podnesene ponude, neće biti razmatrane.
  1. Općina Generalski Stol zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda i ne prihvatiti niti jednu dostavljenu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
  1. O rezultatima ovog natječaja natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke Općinskog načelnika.
  1. Sa najpovoljnijim natjecateljem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji predmetne

nekretnine.

                                                                                     Općinski načelnik:

                                                                                     Alen Halar, dipl.ing.