Tel: 047/861-040

Fax: 047/861-620

e-mail: opcina.generalski.stol@ka.t-com.hr

Radno vrijeme: pon – pet  7,00 -15,00 sati

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:

GORAN ČALE, dipl.oec.

Tel: 047/861-040

e-mail: opcina.generalski.stol1@ka.t-com.hr

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Generalski Stol
Plan prijema u službu za Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol za 2020.g.