Na temelju članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13) sazivam 02. sjednicu Općinskog vijeća općine Generalski Stol, koja će se održati u petak 05. srpnja 2013.g. s početkom u 19,00  sati u Vijećnici Općine Generalski Stol

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
 2. Izbor 2. potpredsjednika Općinskog vijeća
 3. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
 4. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju profesionalno
 5. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
 6. Prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnika Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Generalski Stol
 7. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol
 8. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol
 9.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Generalski Stol
 10.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Generalski Stol za 2012. godinu
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol za 2012. godinu
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 13. Vijećnička pitanja
 14.  Razno

PREDSJEDNIK:
Ivan Škrtić, v.r.