Na temelju članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 47. stavka 4. točke 26. Statuta Općine Generalski Stol („Glasnik Općine Generalski Stol“, broj 01/13) Općinski načelnik Općine Generalski Stol objavljuje slijedeću

OBAVIJEST
o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 13. stavku 9. točci. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i na temelju danih Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi predstavnika naručitelja, izjavljujem da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Općina Generalski Stol kao javni naručitelj u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
Sukladno zakonskoj obvezi ova obavijest objavljuje se na internetskoj stranici javnog
naručitelja.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi (.pdf)