Program predškole temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od 31.srpnja 2014.godine postao je obavezan
za svu djecu u godini dana prije polaska u školu.
Program predškole za 2015/2016 godinu provodit će Osnovna škola Generalski Stol od 01.listopada 2015.godine.
Obavještavamo roditelje sa područja općine Generalski Stol koji imaju djecu predškolskog uzrasta,
a nisu polaznici dječjeg vrtića, da OBAVEZNO prijave djecu za program predškole najkasnije do 20.rujna 2015.godine.
Prijave se vrše u Osnovnoj školi Generalski Stol ili na broj telefona 861-317.
Goran Čale, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela