OPĆINA GENERALSKI STOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Generalski Stol 32

47262 Generalski Stol

  047 861 040

opcina.generalski.stol@ka.t-com.hr

 

KLASA:100-01/23-01/1

UR.BROJ:2133/09-02-23-04

Generalski Stol, 22. veljače 2023.

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37), od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0183 od 18. siječnja 2023. godine i članka 45. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik 01/21), općinski načelnik Općine Generalski Stol raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Generalski Stol za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  „ZAŽELI za Općinu Generalski Stol“

Radno mjesto – radnica za pomoć u kući starijim osobama

 

 1. Mjesto rada: Na području Općine Generalski Stol i Karlovačke županije
 2. Broj traženih radnika: 10 osoba
 3. Vrsta zaposlenja: Na određeno, 6 mjeseci
 4. Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 5. Javni poziv vrijedi od: veljače 2023.
 6. Radno iskustvo: Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 7. Opis posla:
 • pomoć u dostavi namirnica
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • organiziranje prehrane
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

 

 

 1. Uvjeti:

8.1. Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji

8.2. Prednost pri zapošljavanju imat će žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina:

 • žene od 50 i više godina
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: osobna iskaznica
 • žene s invaliditetom
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice o drogama
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: potvrda o otpuštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina
  • dokaz pripadnosti ranjivoj skupini: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz)

 

 1. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 1. Prijavu za posao – Obrazac 1  ili ga možete preuzeti osobno u prostorijama Općine – Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol)
 2. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku dokaza o završenoj školi ili drugi dokument iz kojeg je razvidan najviši stupanj obrazovanja
 5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 6. Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-ispis)
 7. Vlastoručno potpisanu Privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na Javni poziv – Obrazac 2 ili ga možete preuzeti osobno u prostorijama Općine – Generalski Stol 32, 47262 Generalski Stol)
 8. Dokaz pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)

 

 1. Način podnošenja prijave

Osobe koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na službenoj stranici Općine Generalski Stol. Prijave se podnose osobno ili putem preporučene pošte na adresu:

 

Općina Generalski Stol

Generalski Stol 32

47262 Generalski Stol

s naznakom:

„Javni poziv – Projekt ZAŽELI za Općinu Generalski Stol – NE OTVARAJ“

 

 

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je do 03. ožujka 2023. do 15 sati.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenoj stranici Općine Generalski Stol, https://www.generalski-stol.hr/.

 

 

ALEN HALAR, dipl.ing.

općinski načelnik