OPĆINA GENERALSKI STOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Generalski Stol 32

47262 Generalski Stol 

 047 861 040

opcina.generalski.stol@ka.t-com.hr

 

 

KLASA: 100-01/23-01/1

UR.BROJ: 2133/09-03-23-03

Generalski Stol, 22. veljače 2023.

 

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Generalski Stol, dana 21. veljače 2023. objavljuje

 

O  G  L  A  S

za prijem u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol

na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Generalski Stol” 

 

Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: “ZAŽELI za Općinu Generalski Stol”, broj UP.02.1.1.16.0183, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

 

VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI za Općinu Generalski Stol” – 1 izvršitelj (m/ž)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:

 • srednja, viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera
 • poznavanje rada na računalu

 

 1. OPIS POSLOVA

Provodi planirane aktivnosti prema rasporedu elemenata provedbe projekta, organizacijsku, funkcionalnu i tehničku provedbu projekta te prati projekt u svim njegovim stadijima, vodi administrativno praćenje projekta, koordinira sve projektne aktivnosti i izvještavanje prema Ugovornom tijelu, izvještava i komunicira s partnerima, vodi promidžbu projekta. Osigurava strateški fokus projekta i ciljeva, sastavlja narativne i financijske izvještaje, prati financijske transakcije, vodi identifikaciju žena i krajnjih korisnika, kontrolira rad zaposlenih žena, obavlja sve kadrovske poslove (prijave-odjave, evidencije rada, godišnji odmor, ostalo), vodi isplatu plaća, putnih naloga, dnevnica, naknada sudionika projekta, priprema financijska izvješća projekta te ostale poslove povezane s provedbom projekta.

 

 1. UZ PRIJAVU POTREBNO JE PRILOŽITI:
 2. Životopis
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja)
 5. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 6. Presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu
 7. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 8. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu
 9. Privolu za obradu osobnih podataka – Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka

 

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Generalski Stol (https://generalski-stol.hr).

Trajanje radnog odnosa na projektu je šest (6) mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova.

 

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Generalski Stol najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

 

 1. PODNOŠENJE PRIJAVE

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Generalski Stol, a najkasnije do 03. ožujka 2023. godine do 15,00 sati, na adresu:

 

Općina Generalski Stol

Generalski Stol 32

47262 Generalski Stol

s naznakom:

 

„Javni poziv – Za oglas – Voditelj/ica projekta Zaželi – NE OTVARAJ“

 

 

Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Generalski Stol zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.