Temeljem članka 1.a  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 11. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa, Povjerenstvo za upis  Dječjeg vrtića Duga Resa dana 06. svibnja  2022. godine objavljuje

 

O G L A S

za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA

 za pedagošku godinu 2022./2023.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

 Zahtjevi za upis djece podnose se od 12. do 20. svibnja 2022. godine.

Zahtjev za upis predaje se isključivo putem putem aplikacije e-Upisi unutar nacionalnog sustava e- Građani, a sve preko poveznice: https://e-upisi.hr/

Zahtjevi koji ne budu potpuni, neće biti zaprimljeni.

 

Napomena:

Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno je iste izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

 

 1. VRSTE PROGRAMA

 Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 1. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
 • UVJETI UPISA

Za upis djeteta uvjetuje se:

 • Prebivalište roditelja/udomitelja/skrbnika na području Osnivača
 • Uredan karton procijepljenosti djeteta/djece (iznimka su djeca koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva)
 1. DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):

Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

 1. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu roditelja od MUP-a
 2. Potvrda ili uvjerenje o prebivalištu djeteta od MUP-a
 3. Preslika osobnih iskaznica roditelja
 4. Iskaznicu imunizacije
 5. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • Za dijete samohranog roditelja – dokazi (Smrtni list za preminulog roditelja, rodni list djeteta, Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi ili drugi dokaz da je roditelj/roditelji lišen/i roditeljske skrbi)
 • Za dijete zaposlenih roditelja – dokazi o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja, odnosno odgovarajuća isprava roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radno-pravni status) – mogućnost  podizanja  navedenog dokaza preko aplikacije e-građanin
 • Za dijete roditelja na redovnom školovanju – potvrdu o redovitom školovanju
 • Za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – presliku dokumenta da je roditelj/skrbnik djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • Za dijete iz obitelji s teže bolesnim roditeljima – Liječničku potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja
 • Za dijete u godini prije polaska u školu – vidljivo iz rodnog lista
 • Za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi– odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • Za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete ili odgovarajuću Potvrdu o predanom zahtjevu

**Roditelji koji su korisnici prava na produljen roditeljski dopust do treće godine života djeteta, obvezni su dostaviti :

– Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se ostvaruje navedeno pravo

 **Za djecu sa poteškoćama u razvoju potrebno je dostaviti:

– Presliku medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb  odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju

**Za djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama potrebno je dostaviti:

– Potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb  o korištenju socijalne pomoći

– Potvrdu Grada Duge Rese o uključenosti u socijalni program te sufinanciranju smještaj

ZAHTJEV ZA UPIS u Dječji vrtić Duga Resa podnosi se putem linka https://e-upisi.hr/ od 12. 05.  Do 20.05. 2022. godine.

U slučaju nejasnoća možete nam se obratiti na telefonske brojeve: 047/704-124  i 047/844-547 ili osobno na adresi  Ulica dr. Ivana Banjavčića 2 (objekt Resica) radnim danom od 07-15 sati. U slučaju osobnog dolaska, potrebna je prethodna najava na gore navedene brojeve telefona.

 1. ROK I MJESTO OBJAVLJIVANJA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis će na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva 06. lipnja 2022. godine objaviti  prve rezultate bodovanja, odnosno tzv. privremenu upisnu listu.

Navedeni rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnim pločama i Web stranici Vrtića.

Prilikom objave rezultata upisa bit će objavljene i sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata kao i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.

 

POVJERENSTVO  ZA UPIS