REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ DUGA RESA
Kasar 17
KLASA:034-01/16-01/01
URBROJ:2133/78-01-16-01
Duga Resa, 04. travnja 2016. godine

Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 10. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa, ustanova Dječji vrtić Duga Resa objavljuje
O G L A S

za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA za pedagošku godinu 2016./2017. godinu

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa primat će predbilježbe za upis djece u slijedeće programe:
1. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi
2. Redovni 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja rane i predškolske dobi ranog učenja engleskog jezika

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti s web stranice Vrtića odnosno web stranice Grada Duge Rese i Općine Generalski Stol ili u prostorijama računovodstva Dječjeg vrtića Duga Resa (Kasar 17), svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati. Dodatna pojašnjenja roditelji mogu zatražiti i na slijedeći broj telefona: 047/841-110
Za upis djeteta (djece) u Vrtić, roditelj-staratelj dužan je dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE

1. Zahtjev za upis djeteta (djece) u predškolsku ustanovu
2. Presliku Rodnog lista i OIB djeteta (djecu)
3. Presliku osobnih iskaznica roditelja i njihov OIB

RODITELJI KOJI SMATRAJU DA MOGU OSTVARITI PREDNOST PRI UPISU, DUŽNI SU PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
Dokaz o zaposlenju roditelja ( Elektronički zapis o radnopravnom statusu s HZMO-a za oba roditelja)
Dokaz o redovitom školovanju roditelja (potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta za tekuću akademsku godinu)
Presliku dokumenata da je dijete roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
Liječničku potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja
Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb ili odluka drugog nadležnog tijela)
Presliku Rješenja da je roditelj djeteta korisnik pomoći za uzdržavanje
Preslika sudske odluke odn. Rješenja Centra za socijalnu skb o smještaju djeteta za udomiteljsku obitelj
Preslika Rješenja o priznanju prava na doplatak za djecu
Preslika Rješenja odn. Odluke iz koje je vidljiv status samohranog roditelja (rodni list za dijete, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, odn. Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta u slučaju kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju ili na dugotrajnom uzdržavanju
Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
Popunjeni Zahtjev zajedno s ostalom prikupljenom dokumentacijom predaju se u računovodstvu Vrtića radnim danom od 07:00 do 15:00 sati u vremenskom periodu od 04. do 29. travnja 2016. godine.

Zahtjevi zaprimljeni nakon roka kao i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranici Dječjeg vrtića Duga Resa u roku od 30 dana od dana završetka upisa.
Rezultati upisa kao i lista čekanja s imenima djece koja nisu ostvarila pravo upisa iskazuju se putem privremene liste prvenstva koja se formira prema ukupno ostvarenim bodovima.
Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Duga Resa bit će objavljene sve informacije o daljnjem završetku upisa, mjestu objave konačnih rezultata kao i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.
Ravnateljica
Božić Ana v.r.

 

ZAHTJEV ZA UPIS2016 (4) (.pdf)

 

Tekst oglasa (.doc)