Sukladno odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), te Natječaju za prijam službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol,  objavljenom u Narodnim novinama broj: 38/2024od 29.03.2024.

objavljuju se podaci o opisu poslova, podaci o plaći, obavljanju provjere znanja, izvori za pripremanje i pravila testiranja za radno mjesto –„Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Generalski Stol“.

 1. OPIS POSLOVA: „Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Generalski Stol“, prima se u službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine obavlja slijedeće poslove:

 

Upravljanje i koordinacija radom, te organiziranje i nadzor  rada odjela; nadzor i

osiguravanje zakonitosti rada odjela, praćenje zakonskih i drugih propisa i odgovornost za zakoniti rad odjela u obavljanju svih poslova iz djelokruga istog

Sudjelovanje u pripremi i izradi nacrta prijedloga akata, rješenja, programa, planova, strategija i izvješća, te sudjelovanje u izradi prijedloga Proračuna; provedba, nadzor i osiguravanje izvršenja odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Vodi upravni postupak i donosi rješenja u svim upravnim stvarima iz djelokruga Općine
Sudjelovanje u rješavanju imovinsko pravnih poslova, sudjelovanje u postupcima vezanim uz prostorno planiranje
Sudjelovanje u pripremi i provedbi postupka javne nabave, izrada zakonskih izvješća,

briga o pravodobnoj izradi i dostavi financijskih izvješća nadležnim institucijama (FINA, Državna revizija) i praćenje procedura po osnovi fiskalne odgovornosti

Izrada prijedloga Plana prijma u službu i provedba postupaka prijma u službu; donošenje odluka o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika, kao i o prestanku službe, vođenje evidencije prisutnosti na poslu; izrada Plana korištenja godišnjih odmora; ocjenjivanje rada službenika, briga o stručnom

osposobljavanju i usavršavanju službenika

U okviru djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela vodi brigu o suradnji s nadležnim državnim i županijskim službama
Obavljanje ostalih poslova u skladu sa zakonom, podzakonskim i drugim aktima
 1. PODACI O PLAĆI:

Sukladno Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  Općine Generalski Stol koeficijent za izračun plaće iznosi 4,00 na osnovicu od 550,00 eura bruto.  Plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

III. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područje testiranja je lokalna i područna (regionalna) samouprava te proračun i proračunsko računovodstvo. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Općine Generalski Stol (www.generalski-stol.hr) najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

 1. PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

 

 • Ustav RH (NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN br. 86/08, 61/11 i 112/19),
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 • Zakon o proračunu, (NN 144/21),
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20 i 151/22)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18 i 83/23)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN47/09 i 110/21)
 • Zakon o lokalnim izborima (144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23),
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 94/17  – pročišćeni tekst),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20),
 • Statut Općine Generalski Stol (Glasnik br.01/21)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/1569/22),
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/2246/22119/22),
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15118/1831/2020/21114/22).

 

 1. PRAVILA TESTIRANJA Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podijeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili, a koja su ista za sve kandidate. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila, bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. Za provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem, dodjeljuje se za svako područje od 0-10 bodova. Smatra se da je kandidat položio test ako je na pismenoj provjeri ostvario najmanje 50% mogućih broja bodova za svako područje.

 

 1. INTERVJU Intervju (razgovor) se provodi samo s onim kandidatima koji su položili pismeni test, odnosno ostvarili najmanje 50% mogućih broja bodova za svako područje.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za rad. Kandidat može na intervjuu ostvariti od 1 do 10 bodova. Izvješće o provedenom postupku potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu natječaja.