Klasa: 400-08/15-01/01

Ur. broj: 2133/09-15-02-02

Generalski Stol, 23. prosinca 2015.

 

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013) i članka 47. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinski načelnik donosi

 

                                                        PLAN NABAVE ZA 2016.godinu

 

članak 1.

 

PREDMET

NABAVE

Evidencijski broj Pozicija Plana Procijenjena vrijednost Vrsta postupka

Ugovor/Okvirni sporazum

Planirani početak Trajanje ugovora/

Okvirnog sporazuma

RADOVI            
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta NVV 01/2016 A82111 6.500.00.000 Otvoreni/

ugovor

kolovoz 2016 60 dana
Modernizacija nerazvrstanih cesta-odvojci u MO NMV 01/2016 A82111 300.000,00 Nabava ispod praga/ugovor srpanj 2016 30 dana
Rekonstrukcija vodovodne mreže NMV 04/2016 A82113 150.000 Nabava ispod praga/ugovor travanj 2016 30 dana
Rekonstrukcija javne rasvjete NMV 05/2016 A82112 100.000 Nabava ispod praga/ugovor svibanj 2016 30 dana
Prometna infrastruktura-nogostup NMV 06/2016 A82115 400.000 Nabava ispod praga/ugovor lipanj

2016

60 dana
Rušenje i deponiranje stambenog objekta NMV 07/2016 A81104 50.000,00 Nabava ispod praga/ugovor travanj 2016 30 dana
USLUGE            
Izrada glavnog  projekta reciklažnog dvorišta NMV 08/2016 A82115 60.000,00 Nabava ispod praga/ugovor ožujak 2016 60 dana
Izrada glavnog projekta-lokalna cesta 2 NMV 09/2016 A82115 60.000 Nabava ispod praga/ugovor ožujak

2016

60 dana
Operativni leasing radnog stroja NMV 10/2016 A80061 300.000,00 Nabava ispod praga/ugovor siječanj 2016 5 godina
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-glavni projekt

 

NMV 02/2016 A82111 200.000,00 Nabava ispod praga/ugovor Veljača 2016 60 dana
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-consulting usluge NMV 03/2016 A82111 200.000,00 Nabava ispod praga/ugovor Ožujak 2016 60 dana
Javna rasvjeta-električna energija NMV 12/2016 A81103 200.000,00 Nabava ispod praga/ugovor siječanj 2016 2 godine
ROBE            
Kombi vozilo NMV 11/2016 A80061 60.000,00 Nabava ispod praga ožujak 2016 30 dana

 

 

 

članak 2.

 

Plan nabve iz članka 1. ove Odluke usklađen je sa planom rashoda i izdataka iskazanih u Posebnom dijelu proračuna za 2016.godinu.

članak 3.

 

Plan nabave  objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol te na internet stranici u roku 60 dana od donošenja proračuna Općine za 2016.godinu.

 

Općinski načelnik:

Alen Halar, dipl.ing.