REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA GENERALSKI STOL                                                               

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 400-08/16-01/01

Ur. broj: 2133/09-16-02-01

Generalski Stol, 22. prosinca 2016.

 

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinski načelnik donosi

 

                                                        PLAN NABAVE ZA 2017. godinu

 

članak 1.

 

PREDMET

NABAVE

Evidencijski broj Pozicija Plana Procijenjena vrijednost

u kn

Vrsta postupka

Ugovor/Okvirni sporazum

Planirani početak Trajanje ugovora/

Okvirnog sporazuma

RADOVI            
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta NVV 01/2017 A82111 1.500.000 Otvoreni/

ugovor

kolovoz 2017 60 dana
Rekonstrukcija vodovodne mreže NMV 01/2017 A82113 240.000 Nabava ispod praga/ugovor travanj 2017 60 dana
Rekonstrukcija javne rasvjete NMV 02/2017 A82112 100.000 Nabava ispod praga/ugovor svibanj 2017 30 dana
Prometna infrastruktura-parkiralište NMV 03/2017 A82115 250.000 Nabava ispod praga/ugovor lipanj

2017

60 dana
Izgradnja sportske dvorane NVV 02/2017 A80057 4.500.000 Otvoreni/

ugovor

srpanj

2017

120 dana
USLUGE            
Izrada strateškog razvojnog  plana NMV 04/2017 A82121 62.000 Nabava ispod praga/ugovor veljača 2017 90 dana
Izrada glavnog projekta poslovne zgrade NMV 05/2017 A82121 75.000 Nabava ispod praga/ugovor ožujak

2017

90 dana
Izmjene Prostornog plana uređenja NMV 06/2017 A80061 83.000 Nabava ispod praga/ugovor veljača 2017 120 dana
ROBE            
Mobilno reciklažno dvorište NMV 7/2017 A81105 150.000 Nabava ispod praga/ugovor ožujak 2017 30 dana

 

 

članak 2.

 

Plan nabve iz članka 1. ove Odluke usklađen je sa planom rashoda i izdataka iskazanih u Posebnom dijelu proračuna za 2017.godinu.

članak 3.

 

Plan nabave  objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol te na internet stranici u roku 60 dana od donošenja proračuna Općine za 2017.godinu.

 

Općinski načelnik:

Alen Halar, dipl.ing.