Mandatna komisija
– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim
izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem
objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost,
te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
-obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana:

1. Ivica Halar, predsjednik
2. Božica Barešić, članica
3. Marijan Moguš, član

Komisija za izbor i imenovanje
– predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim
odlukama Općinskog vijeća,
– propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u
Općinskom vijeću

Odbor za izbor i imenovanje čine predsjednik i četiri člana:

1. Ivan Fudurić, predsjednik
2. Marijan Moguš, član
3. Neven Dvorabić, član
4. Ivica Radočaj, član
5. Ankica Capan, član
Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika
Općinskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u
pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu
njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
– obavlja i druge poslove određene određene Statutom

Odbor za Statut i Poslovnik čine predsjednik i četiri člana:

1. Mirko Špehar, predsjednik
2. Lana Malović, članica
3. Božica Barešić, članica
4. Ivica Halar, član
5. Neven Dvorabić, član