Radi provedbe Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općina
Generalski Stol uvodi poseban link za savjetovanje s javnošću.
Savjetovanje se provodi u postupku donošenja općih akata, planskih ili
strateških dokumenata na način da građani mogu dokumente čitati, preuzimati
i davati prijedloge ili komentare, u cilju osiguranja transparentnosti rada
općinskih tijela.