Klasa: 550-01/21-01/1

Urbroj: 2133/09-02-21-02

Generalski Stol, 10. ožujka 2021.

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u vezi sa člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol na radno mjesto:

voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Generalski Stol”

objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Općine Generalski Stol i na oglasnoj ploči Općine Generalski Stol dana 29. siječnja 2021. godine, objavljuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol na radno mjesto: voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Generalski Stol”

 1. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Oglas za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Generalski Stol, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za radno mjesto:

Voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Generalski Stol” kako slijedi:

 1. Maja Dujaković 4. Valentina Piškur
 2. Ivana Fudurić 5. Suzana Žanić
 3. Kristina Galetić

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 16. ožujka 2021. godine (utorak) u 09:00 sati u prostorijama Općinske uprave (I. kat), Generalski Stol 32, Generalski Stol.

 1. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III.      Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

 1. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na oglas.
 2. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju.
 3. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 10:00 sati.

VII.     Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.

VIII.    Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
 3. Statut Općine Generalski Stol (https://generalski-stol.hr/?page_id=83)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine broj 47/09)
 5. Pitanja i odgovori u vezi projekta Zaželi https://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

                                                                                

                                                                                   PREDSJEDNIKPOVJERENSTVA